BENEFITS AND USE OF COGENERATION

Kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije, odnosno kogeneracija, je način proizvodnje električne energije pri kome se toplota oslobođena tokom procesa proizvodnje električne energije i koristi na koristan način, čime se postiže veoma visoka efikasnost korišćenja energije sadržane u gorivu. Istovremeno, ovaj proces minimizira gubitke koji nastaju u konvencionalnoj proizvodnji električne energije. Zbog efikasnog korišćenja „otpadne toplote“, kombinovana proizvodnja toplote i električne energije može uštedeti do 70% energije sadržane u gorivu u poređenju sa odvojenom proizvodnjom električne i toplotne energije.

We offer a wide output range, we use different kinds of gases